Dnes je ( ) *AKTUÁLNU PONUKU LETNÝCH PRÍMESTSKÝCH TÁBOROV NA LETO 2019 NÁJDETE NA: TABORYKOSICE.SK


Detská organizácia Frigo je moderné občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je rozvoj vedomostí, zručností, talentu a postojov detí a mladých ľudí prostredníctvom zmysluplných mimoškolských aktivít. Hlavnou metódou je neformálne vzdelávanie a  formami činnosti sú výlety, tábory, klubová a krúžková činnosť, kultúrne, športové, informačné, vzdelávacie a osvetové podujatia a projekty, súťaže, projekty pre školy a iné.  Detská organizácia Frigo združuje v súčasnosti okolo päťsto členov. Činnosť organizácie je realizovaná približne šesťdesiatimi dobrovoľníkmi. Ročne sa podujatí zúčastní cca desaťtisíc detí a mladých ľudí.

Medzi úspešné podujatia patria: Detské Vianočné dielne /8 ročníkov/, Detský countrybál /8 ročníkov/, Deň Zeme v ZOO /8 ročníkov/, Košickí pátrači / 4 ročníky/, Participácia na zbierke Deň narcisov /6 ročníkov/, Zbierka Týžeň charity v Cassovii /5 ročníkov/, Prvý festival pre deti a mládež Free&Go Fest /1 ročník/, množstvo pobytových a prímestský táborov, envirovýletov, okružných výletov po Slovensku, vzdelávacích podujatí...

Medzi úspešné projekty v rokoch 2007-2008 patria napríklad: Sme tím, čo s tým /Nadácia pre deti Slovenska, Rozvoj životných zručností/,  Spoznaj svoje práva – spoznaj práva iných /Mš SR, Každý iný-všetci rovní, Multikulturálna výchova/, Tolerujem, teda som /Mš SR, Tolerancia, rozmanitosť, participácia/, život je len jeden /Nadácia Pontis, Independent, primárna prevencia závislostí/, Vyšší level /Nadácia Intenda, vzdelávanie skúsených dobrovoľníkov/, Pomôžem Ti pomáhať /Mesto Košice, Damko, vzdelávanie nových dobrovoľníkov/ a iné...

Detská organizácia Frigo vydáva pre svojich členov a sympatizantov časopis Frigo /polročne/ a prevádzkuje webovú stránku www.frigo.ahoj.sk.